Zásady ochrany osobních údajů

Pan Přepis (dále jen „společnosti“), pokud jde o zacházení s uživateli osobních údajů ve službách poskytovaných na těchto webových stránkách (dále jen „tato služba“) je uveden níže. Budeme stanovit zásady ochrany osobních údajů (dále jen dále jen „tato politika“).

Článek 1 (Osobní údaje)

„Osobní informace“ označuje „osobních údajů“, jak je definován v zákoně o ochraně osobních údajů, a informace o žijících jedinců, jako jsou jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, kontaktní informace atd obsažených v informaci. Informace které lze identifikovat konkrétní osobu podle popisu atd a informací, které lze identifikovat konkrétní osoby z relevantních informací o samotě, jako je vzhled, otisk prstu, hlasový otisk dat a číslo průkazu zdravotního pojištění pojišťovny (osobní identifikační údaje) ..

Článek 2 (Jak shromažďovat osobní údaje)

Když se uživatel zaregistruje k použití, můžeme požádat o osobní údaje, jako je jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo řidičského průkazu. Kromě toho se informace o transakčních dokumentů a plateb mezi uživateli a obchodními partnery, včetně osobních údajů uživatelů, patří našim obchodním partnerům (poskytovatelé informačních inzerenti, distribuce reklamy lokality, atd) Může být shromažďovány od „partnery“).

Článek 3 (Účel shromažďování a používání osobních údajů)

Účely, pro které shromažďujeme a používáme osobní údaje, jsou následující.

 1. Za poskytování a provoz našich služeb
 2. Odpovědi na dotazy uživatelů (včetně ověření identity)
 3. Za účelem zasílání e-mailů o nových funkcích, aktualizacích, kampaních atd. Služby, kterou používáte, a dalších službách poskytovaných naší společností.
 4. Kvůli údržbě, důležitým upozorněním atd. Vás můžeme podle potřeby kontaktovat
 5. Identifikovat uživatele, kteří porušují podmínky použití nebo mají v úmyslu službu využívat k podvodným nebo nepřiměřeným účelům, a odmítnout službu používat.
 6. Aby uživatelé mohli prohlížet, měnit, mazat a zobrazovat stav využití svých vlastních registračních informací.
 7. Účtovat uživateli poplatek za používání placené služby

Účel související s výše uvedeným účelem použití

Článek 4 (Změna účelu použití)

 1. Společnost změní účel použití osobních údajů, pouze pokud je důvodně uznáno, že účel použití s tím souvisí před změnou.
 2. Pokud dojde ke změně účelu použití, bude změněný účel oznámen uživateli nebo oznámen na této webové stránce způsobem předepsaným Společností.

Článek 5 (Poskytování osobních údajů třetí straně)

 1. Bez předchozího souhlasu uživatele neposkytneme osobní údaje třetí straně, s výjimkou následujících případů. To však neplatí, pokud to umožňuje zákon o ochraně osobních údajů a další zákony a předpisy.
  1. Je-li to nutné k ochraně života, těla nebo majetku osoby a je obtížné získat souhlas dané osoby.
  2. Pokud je zvláště nutné zlepšit veřejné zdraví nebo podpořit zdravý vývoj dětí a je obtížné získat souhlas dané osoby.
  3. Pokud je to nezbytné pro národní instituce nebo místním veřejným subjektem nebo osobou pověřenou ní spolupracovat při provádění záležitosti stanovené zákony a předpisy, získání souhlasu osoby, bude bránit výkonu záležitostí. Pokud existuje riziko námahy
  4. Pokud jsou oznámeny nebo předem oznámeny následující záležitosti a společnost to oznámí Komisi pro ochranu osobních údajů
   1. Zahrnout ustanovení pro třetí strany za účelem použití
   2. Položky údajů poskytované třetím stranám
   3. Prostředky nebo způsob poskytnutí třetí straně
   4. Přestaňte poskytovat osobní informace třetím stranám na žádost dané osoby
   5. Jak přijmout žádost dané osoby
 2. Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce jsou informace v následujících případech poskytovány třetí straně.
  1. Když zadáme nakládání s osobními údaji úplně nebo zčásti v rozsahu nezbytném k dosažení účelu použití
  2. Jsou-li osobní údaje poskytovány z důvodu nástupnictví v důsledku sloučení nebo z jiných důvodů
  3. Pokud jsou osobní údaje použity společně s konkrétní osobou, na skutečnost, že položky osobních údajů použity společně, rozsah lidí, kteří společně využívají, účel využití osoby, která ji používá, a kdy jméno nebo z osoba odpovědná za správu osobních údajů je osobě předem oznámena nebo umístěna do stavu, ve kterém ji může snadno poznat.

Článek 6 (Zveřejnění osobních údajů)

 1. Na žádost osoby o poskytnutí osobních údajů ji osobě bez prodlení sdělíme. Pokud však zveřejnění spadá do některého z následujících případů, nemůžeme zveřejnit všechny nebo jejich část a pokud se rozhodneme je nezveřejnit, neprodleně vás na to upozorníme. Za každé zveřejnění osobních údajů bude účtován poplatek 1 000 jenů.
  1. Pokud existuje riziko poškození života, těla, majetku nebo jiných práv a zájmů osoby nebo třetí strany
  2. Když existuje riziko významné překážky řádné implementaci našeho podnikání
  3. Pokud porušuje jiné zákony a předpisy
 2. Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce v zásadě nebudeme zveřejňovat jiné než osobní informace, jako jsou historické údaje a charakteristické informace.

Článek 7 (Oprava a výmaz osobních údajů)

 1. Pokud uživatel osobní údaje v držení společnosti je nesprávný, musí uživatel odstranit, přidat nebo vymazat osobní údaje Společnosti v souladu s postupem stanoveným Company (dále jen „oprava atd“).) Může být účtováno.
 2. Pokud od uživatele obdržíme požadavek uvedený v předchozím odstavci a zjistíme, že je nutné na požadavek odpovědět, neprodleně opravíme osobní údaje atd.
 3. Společnost neprodleně upozorní uživatele, když provede opravy atd. Na základě ustanovení předchozího odstavce, nebo když se rozhodne neprovádět opravy atd.

Článek 8 (pozastavení používání osobních údajů atd.)

 1. Tyto Pozastaví společnost nebo ruší použití osobních informací od osoby, protože osobní údaje jsou zpracovány nad rámec účelu použití, nebo proto, že byla získána podvodným způsobem (dále jen „použití“). Pokud budete vyzváni k zastávce, atd.), neprodleně provedeme nezbytné vyšetřování.
 2. Pokud na základě výsledků průzkumu v předchozím odstavci zjistíme, že je nutné na žádost odpovědět, pozastavíme bezodkladně používání osobních údajů.
 3. Pokud pozastavíme používání atd. Na základě ustanovení předchozího odstavce, nebo pokud se rozhodneme pozastavit používání, budeme uživatele neprodleně informovat.
 4. Bez ohledu na předchozí dva odstavce, pokud existuje velká částka nákladů na pozastavení používání atd., Nebo pokud je obtížné pozastavit používání atd., Mohou být přijata nezbytná alternativní opatření k ochraně práv a zájmů uživatele . je-li tomu tak, tato alternativa, musí být přijata.

Článek 9 (Změna zásad ochrany osobních údajů)

 1. Obsah těchto zásad může být změněn bez upozornění uživatele, s výjimkou zákonů a předpisů a dalších záležitostí specifikovaných jinak v těchto zásadách.
 2. Pokud společnost nestanoví jinak, změny zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na tomto webu.

Článek 10 (Dotazovací okno)

V případě dotazů týkajících se těchto zásad prosím kontaktujte následující.

Email:mojiokoshi3.com@gmail.com

Soubory cookie

Cookie je malý datový soubor, který webová stránka zapisuje na pevný disk uživatele při návštěvě webové stránky a používá se k rozpoznání stránek navštívených uživatelem. Mezi webovou stránkou a internetovým prohlížečem uživatele (prohlížečem) dochází k výměně informací o souborech cookie, webová stránka však nemůže číst soubory cookie zapsané jinými webovými stránkami ani jiná data na pevném disku. Soubory cookie používá mnoho webových stránek.

Tento web používá soubory cookie k analýze informací, jako je historie prohlížení a získaných dotazů, a ke zlepšení služeb.
Tato webová stránka nezískává informace, které mohou identifikovat jednotlivce ze souborů cookie.

Kromě toho tato webová stránka používá nástroj Google pro analýzu přístupu „Google Analytics“.
Tato služba Google Analytics používá ke sběru dat soubory cookie.
Tyto údaje jsou shromažďovány anonymně a nelze je osobně identifikovat.
Google používá soubory cookie za účelem analýzy získané historie prohlížení a inzerce produktů a služeb podle vkusu.
Tato funkce může odmítnout shromažďování souborů deaktivací souborů cookie, proto prosím zkontrolujte nastavení prohlížeče.
Další informace o této smlouvě naleznete na stránce Smluvní podmínky služby Google Analytics a na stránce Zásady a podmínky společnosti Google.