Podmínky služby

Článek 1: Tato dohoda

Používejte produkty prodávané společností Mr. Transcription (tento web)
Procházejte všechny zákazníky (dále jen „uživatelé“) a tento web
Používáním této webové stránky se má za to, že všichni zákazníci (dále jen „prohlížeče“) souhlasili s následujícími podmínkami používání.
Kromě toho můžeme podle potřeby dle vlastního uvážení změnit obsah této smlouvy a každé směrnice bez předchozího upozornění.
Po změně této smlouvy a zveřejnění na této webové stránce se má za to, že uživatel při používání této webové stránky souhlasil se změnou této smlouvy.
Obsah zveřejněný na blogu , například „Často kladené otázky“ a ustanovení přidaná ke konkrétním službám tohoto webu, budou součástí této smlouvy.

Článek 2: Zákaz převodu práv a povinností

Nezaručujeme přesnost každé služby poskytované na tomto webu (dále jen „každá služba“) a obsah článku. Společnost dále nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním každé služby uživatelem.
My neobsahují škodlivé látky, jako jsou viry ve všech informací, článků, obrázků a podobně na tomto místě, není tam žádný neautorizovaný přístup třetích stran, a všechno ostatní, pokud jde o bezpečnost těchto webových stránek. Nemáme záruku.

Článek 3: Správa ID uživatele a hesla

Uživatel je povinen spravovat ID uživatele a heslo této služby na své vlastní riziko.
Uživatel nesmí za žádných okolností převést ani nepůjčit ID uživatele a heslo třetí straně. Pokud kombinace ID uživatele a hesla odpovídá registrovaným informacím a jste přihlášeni, budeme ji považovat za použitou uživatelem, který toto ID uživatele zaregistroval.

Článek 4: Zákaz opětovného tisku informací atd.

Veškerá autorská práva ke všem datům, článkům, obrázkům atd., Která tvoří tento web, patří společnosti a tvůrcům obrázků atd. Autorské právo na texty, obrázky, videa atd. Zveřejněné nebo upravené uživatelem pomocí této služby si vyhrazuje uživatel nebo další stávající držitelé práv. Společnost však bude moci používat věty, obrázky, videa atd. Zveřejněné nebo upravené pomocí této služby a uživatel nebude při tomto použití uplatňovat morální práva autora.
S výjimkou případů uvedených v hlavním textu předchozího odstavce náleží veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se této služby a veškeré informace související s touto službou nám nebo držiteli práv, který nám poskytl licenci k jejímu používání, a uživatel nemá povolení. nesmíte kopírovat, přenášet, půjčovat, překládat, upravovat, dotisk, veřejně vysílací (včetně umožňujícím přenos), přenášet, distribuovat, publikovat, nebo využití pro podnikání.
V případě, že informace zveřejněné na těchto stránkách je přetištěn bez povolení v rozporu s předchozím odstavcem, bude společnost přijmout různá opatření (varování, stížnosti, nároky na náhradu škody, soudní příkazy, rehabilitace) na základě autorského zákona proti rušitele. Žádost o opatření, atd.).

Článek 5: Přiznání práv

Veškeré programy, software, služby, ochranné známky a obchodní názvy, které tvoří tento web, jakož i služby, produkty a související technologie poskytované společností a podniky, se kterými má společnost obchodní alianci, jsou právy společností s které společnost vlastní obchodní aliance. Etc., patří do pravého držitele programu apod nebo poskytovatele informací, atd, a uživatel, atd. nesmějí vykonávat žádnou činnost, která porušuje právo, atd.
Uživatelé atd. Nesmí porušovat ani upravovat všechny programy, software atd., Které tvoří tento web.
Pokud vznikne spor v rozporu s ustanoveními tohoto článku, vyřeší jej uživatel atd. Na své vlastní náklady a odpovědnost a v každém případě zprostí společnosti odpovědnosti.

Článek 6: Zřeknutí se záruky a zřeknutí se odpovědnosti

Máme prakticky ani právní vady v této službě (bezpečnost, spolehlivost, přesnost, úplnosti, účinnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, bezpečnostní vady, chyby a chyby, porušení práv, atd.) Obsahuje.) Nemáme záruku, a to buď explicitně nebo implicitně, že nic takového neexistuje.
Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené uživateli v důsledku této služby. Pokud je však smlouva mezi společností a uživatelem týkající se této služby (včetně této smlouvy) spotřebitelskou smlouvou stanovenou v zákoně o spotřebitelské smlouvě, toto vyloučení odpovědnosti se nepoužije.
I v případě předepsaném v předchozím odstavci utrpí Společnost škody způsobené zvláštními okolnostmi, jako jsou škody způsobené uživateli v důsledku selhání nebo protiprávního jednání v důsledku nedbalosti Společnosti (s výjimkou hrubé nedbalosti) (Společnost nebo user). Nemáme žádnou odpovědnost za předvídat nebo předvídat vznik škody. Kromě toho bude náhrada škod způsobených uživateli v důsledku selhání nebo nezákonného jednání v důsledku naší nedbalosti (s výjimkou hrubé nedbalosti) omezena na částku poplatku za užívání obdrženého od uživatele v měsíci, ve kterém ke škodě došlo.

Článek 7: Porušení práv duševního vlastnictví

(1) Uživatel je povinen sám potvrdit, zda obrázky a další obsah nahraný na tento web neporušují autorská práva třetích osob.
Nejsme povinni tak učinit.

(2) Pokud jde o věty vytvořené uživateli používajícími tento web
Pokud třetí strana uplatňuje nárok na náhradu škody nebo námitku z důvodu porušení autorských práv atd.
Uživatel s tím zachází na své vlastní riziko a společnost nenese žádnou odpovědnost.

Článek 8: Změny v obsahu služby atd.

Můžeme požadovat změny obsahu této služby bez upozornění uživatele. Uživatel nebude moci odmítnout náš požadavek.

Článek 9: Dočasné pozastavení každé služby

V následujících případech bude společnost schopna dočasně pozastavit poskytování každé služby bez předchozího upozornění. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené přímo nebo nepřímo uživatelem nebo třetí stranou v důsledku pozastavení každé služby, bez ohledu na obsah nebo režim.
Při provádění údržby, kontroly, opravy atd., Abychom udrželi každou službu v dobrém funkčním stavu.
Když nelze každou službu poskytnout kvůli požáru nebo výpadku proudu.
Když nelze každou službu poskytnout kvůli přírodní katastrofě.
Kromě toho, když je nutné dočasně zastavit poskytování každé služby z provozních nebo technických důvodů.
Společnost nenese odpovědnost za jakékoli znevýhodnění nebo škodu, kterou utrpí uživatel nebo třetí osoba v důsledku pozastavení nebo přerušení poskytování této služby, bez ohledu na důvod.

Článek 10: Ukončení služby

Společnost bude schopna ukončit každou službu oznámením uživateli nejméně 7 dní předem.
Pokud jde o oznámení o ukončení každé služby v předchozím odstavci, společnost informuje uživatele a diváka zveřejněním na tomto webu.
Pokud jde o ztrátu nebo poškození uživatele nebo třetí osobě způsobené přímo či nepřímo ukončení každé služby v odstavci 1, bez ohledu na obsah nebo v režimu, musí společnost kontaktovat uživatele nebo třetí strany. Nejsme zodpovědní za jakékoli škody.
Postup vrácení peněz a zrušení bude proveden každý den počínaje dnem, kdy služba již nebude k dispozici.

Článek 11: Souhlas

(1) Při zadávání objednávky prostřednictvím této webové stránky tvoří uživatelé a diváci tuto smlouvu a součást této smlouvy.
Předpokládá se, že souhlasíte s obsahem popsaným v částech „Specifikované zobrazení zákona o obchodních transakcích“, „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Často kladené otázky“.
(2) Pokud společnost převede obchod související s touto webovou stránkou na jinou společnost,
Stav podle smlouvy o užívání z důvodu převodu podniku,
Práva a povinnosti na základě této smlouvy, údajů o registraci uživatele a dalších údajů o zákazníkovi mohou být převedeny na nabyvatele obchodního převodu.
Uživatel s tímto převodem předem souhlasí v této části. Převod podnikání uvedený v této části zahrnuje nejen běžný převod podnikání, ale také rozdělení společností a všechny ostatní případy převodu podnikání.

Článek 12: Akce uživatele

Tuto službu poskytujeme uživatelům prostřednictvím internetu. Všechna zařízení, komunikační prostředky, software atd. Pro připojení k internetu musí být řádně nainstalovány a provozovány uživatelem na jeho vlastní riziko a náklady. Nejsme zodpovědní za operaci.
Uživatel souhlasí s tím, že samostatný komunikační poplatek, atd. Budou muset používat nebo prohlížet tuto službu v závislosti na uživatele internetového připojení vnějšího prostředí apod, a uživatel hradí veškeré komunikační poplatku, atd. Budu.
Uživatel předem bere na vědomí, že část této služby nemusí být možné zobrazit nebo použít v závislosti na prostředí internetového připojení uživatele.

Článek 13: Poplatek za použití

Jako protihodnotu za používání této služby bude uživatel platit poplatek za užívání zvlášť stanovený Společností a zobrazený na tomto webu způsobem stanoveným Společností.
Uživatel uhradí Společnosti poplatek za užívání do termínu platby.

Článek 14: Změny této dohody

Společnost bude mít možnost kdykoli změnit tuto smlouvu bez upozornění uživatele, pokud to považuje za nutné. Pokud uživatel po revizi používá každou službu, má se za to, že s revizí souhlasil. Společnost nebude odpovědná za jakékoli škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám bez potvrzení těchto podmínek použití, bez ohledu na obsah.

Článek 15: Registrace

 1. Uživatel nesmí při používání této služby provádět falešné registrace, a to nejen při registraci jako člen, ale musí registrovat přesné a pravdivé informace.
 2. Žadatelé o registraci členství se nesmí zaregistrovat jako člen, pokud platí cokoli z následujícího. Společnost navíc nemusí schválit registraci členství, pokud společnost určí, že žadatel o registraci členství spadá do některého z následujících případů. Jakékoli škody, ztráty nebo náklady (přímé škody, nepřímé škody, podmíněné škody, speciální škody, represivní škody, následné škody, ušlé zisky, advokáti) na žadatele o registraci člena nebo třetí osobě z důvodu našeho nesouhlasu s registrací členství I když náklady jsou vzniknou, ale nejsou omezeny na ty, budeme brát veškerou odpovědnost (nejen smluvní odpovědnosti a odpovědnosti deliktní, ale na základě jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda se předpokládalo, nebo ne). Nemáme žádnou odpovědnost).
 3. Když žadatel o registraci člena zaregistruje falešné záležitosti během postupu registrace člena
 4. Pokud je žadatel o registraci člena již členem této služby v době registrace člena
 5. Pokud žadatel o registraci člena v minulosti obdržel od Společnosti opatření, jako je pozastavení členství, vynucené vystoupení nebo omezení používání této služby
 6. Bez ohledu na úmysl nebo nedbalost žadatele o registraci člena, spory s ostatními uživateli nebo třetími osobami v minulosti v souvislosti s touto službou (včetně veškerých problémů, jako stížností a reklamací, jakož i zkoušek) Je-li
 7. Když žadatel o registraci člena skutečně nebo pravděpodobně provede jednání, které porušuje tuto dohodu
 8. Žadatelé o registraci členy jsou gangsteři, gangsteři, ti, kteří nebyli členy gangsterů po dobu kratší než pět let, přidruženými členy gangsterů, společnosti spojené s gangstery, valné shromáždění obchody atd Ti, kteří sledují ekonomické výhody použití násilí, síla, nebo podvodné metody, nebo ty, kteří jsou ekvivalentní tyto (dále souhrnně označované jako „anti-společenských sil“), nebo pokud spadají pod některý z následujících. v případě nálezu
 9. Mít vztah, ve kterém jsou asociální síly uznávány jako řídící management
 10. Mít vztah, ve kterém jsou asociální síly považovány za podstatně zapojené do řízení
 11. Mít vztah, který je uznán jako nespravedlivě využívající asociální síly, například za účelem získání neoprávněných zisků sebe nebo třetí strany nebo za účelem poškození třetí strany.
 12. Mít vztah, o kterém se uznává, že je zapojen do poskytování finančních prostředků atd., Nebo zajišťování pohodlí pro asociální síly
 13. Důstojníci nebo osoby, které se podstatně podílejí na řízení, mají sociálně kritizovaný vztah s asociálními silami
 14. Prohlásili společnosti nebo uživatelům, že oni nebo jejich přidružené společnosti jsou asociální síly
 15. Pokud žadatel o registraci člena spadá pod některou z následujících služeb jiných než tato služba poskytovaná naší společností nebo našimi přidruženými společnostmi (dále jen „další služby“)
 16. Pokud jste v minulosti podléhali opatřením, jako je pozastavení členství, vynucené odstoupení nebo omezení používání jiných služeb
 17. Bez ohledu na to úmyslné nebo z nedbalosti ze strany žadatele o registraci člena, spory s ostatními uživateli nebo třetím osobám v souvislosti s jinými službami v minulosti (včetně všech problémů, jako stížností a reklamací, jakož i zkoušek) If
 18. Žadatel o registraci člen skutečně porušuje podmínky dalších služeb (včetně podmínek používání, různých zvláštních smluv, pravidla pro manipulaci s informací o zákaznících (zásadami), různé návody použití, opatření k použití, pomoc, FAQ, atd) Kdy nebo může být provedeno
 19. Pokud existuje riziko, že schválení registrace členství bude bránit výkonu našich obchodních nebo technických problémů.
 20. Kromě předchozích položek, když usoudíme, že to není vhodné
 21. Jakékoli škody, ztráty nebo výdaje (včetně přímých škod, nepřímé škody, podmíněnými škody, zvláštní škody, represivní škody, následné škody, ušlý zisk, palmáre apod) způsobené porušením člena ustanovení tohoto článku. (Není omezeno k nim), Společnost neodpovídá za jakékoliv odpovědnosti (včetně nejen smluvní závazek a odpovědnost deliktní odpovědnosti, ale také odpovědnost na základě jakékoli jiné právní teorii) bez ohledu na to, zda se předpokládalo, nebo ne. Hmm.

Článek 16: Důvěrnost

V této dohodě se „důvěrnými informacemi“ rozumí písemné (včetně elektromagnetické metody; to samé platí i v tomto článku), ústní nebo záznamové médium od druhé strany, které společnost nebo registrovaný uživatel v souvislosti se smlouvou o používání služby nebo s tímto servis. To znamená, že veškeré informace o technologii druhé strany, prodej, obchodu, finančních, organizačních a dalších záležitostech poskytovaných či zveřejňovaným, atd., nebo získané. Žádná z následujících položek však nebude klasifikována jako důvěrná informace.
Co již bylo veřejně známé nebo již známé, když to poskytla nebo zveřejnila druhá strana nebo když to bylo známé.
Poté, co byl poskytnut, zveřejněn nebo získán od druhé strany, se stal veřejně známým prostřednictvím publikací nebo jiných důvodů, které nelze přičíst vlastní vině.
Získáno legálně bez závazku zachování důvěrnosti od třetí strany, která má oprávnění poskytovat nebo zveřejňovat
Vyvinuto nezávisle bez důvěrných informací
Co druhá strana písemně potvrdila, že důvěrnost není vyžadována

Společnost a registrovaní uživatelé použijí důvěrné informace pouze za účelem používání této služby a bez písemného souhlasu druhé strany neposkytnou, nezveřejní ani nezveřejní důvěrné informace druhé strany třetí straně. Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce mohou Společnost nebo registrovaní uživatelé zveřejnit důvěrné informace na základě objednávek, žádostí nebo žádostí zákonů, soudů nebo vládních agentur. Pokud však existuje taková objednávka, požadavek nebo požadavek, musí být druhá strana neprodleně vyrozuměna. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku přetrvává jeden rok po ukončení smlouvy o používání služby.

Článek 17: Zakázané činy

Při používání této služby nesmí uživatel provádět následující úkony.

 1. Čin jedné osoby, která vytváří více bezplatných účtů.
 2. Použití opuštěných e-mailových adres.
 3. Akt zapůjčení vlastního účtu třetí straně a akt rovnocenný tomuto.
 4. Porušení autorských práv třetí strany.
 5. Činy, které způsobují škodu nám nebo třetí osobě.
 6. Činy, které narušují majetek, čest, soukromí atd. Naší společnosti a třetích stran
 7. Skutky vydávání se za třetí stranu
 8. Činy, které mohou narušovat provoz tohoto webu.
 9. Neoprávněný přístup k serverům a dalším počítačům.
 10. Skutky padělání informací, které lze v této službě použít, nebo poskytnutí nesprávných informací
 11. Činy, které porušují zákon.
 12. Jiné činy, které považujeme za nevhodné.

V případě, že uživatel zavazuje zakázané činy uvedené v předchozím odstavci, on / ona musí být odpovědný za všechny škody pro uživatele nebo třetí osoby, která byla poškozena zakázaných jednání, a má uživatel úmyslně nebo z nedbalosti provedli nějaké chyby? Bez ohledu na to z toho jsme z této odpovědnosti osvobozeni. Společnost zahrnuje veškeré škody, ztráty nebo náklady (přímé škody, nepřímé škody, potenciální škody, speciální škody, represivní škody, následné škody, ušlého zisku, poplatků za právní zastoupení, atd) způsobenou zakázaných jednání, ale pouze ty. Nechceme nést jakoukoli odpovědnost (neomezenou na smluvní odpovědnost a odpovědnost za občanskoprávní delikty, ale také odpovědnost založenou na jakékoli jiné právní teorii), bez ohledu na to, zda se to předpokládalo nebo ne.
Škody, ztráty nebo náklady (přímé škody, nepřímé škody, podmíněné škody, speciální škody, represivní škody, následné škody, ušlé zisky, poplatků za právní zastoupení, atd. V případě, že utrpení (včetně ale bez omezení na výdaje) (včetně případů, kdy třetiny strana prosazuje odpovědnost za škodu vůči společnosti), uživatel bude kompenzovat i kompenzovat ty. Nechat se.
Je-li proveden čin, o kterém se společnost domnívá, že spadá pod zakázané činy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, nebo pokud to společnost považuje za nezbytné z jakéhokoli jiného důvodu, společnost tak učiní, bez ohledu na to, zda byl uživatel úmyslný nebo z nedbalosti. opatření k předcházení vzniku a šíření škody způsobené zakázanými akty a další opatření, která společnost považuje za odpovídající, bez předchozího upozornění (reagovat na žádosti o zpřístupnění informací o uživatelích z osob, které allegely porušují svá práva uživatelů (včetně případů) mohou být přijata . Přijetím těchto opatření vznikne uživateli nebo třetí osobě veškerá škoda, ztráta nebo výdaje (přímé poškození, nepřímé poškození, podmíněné poškození, zvláštní poškození, represivní poškození, následné poškození, ušlý zisk, poplatek za právní zastoupení atd.). včetně, ale bez omezení, jakékoli odpovědnosti (nejen v souvislosti se smluvním odpovědnosti a ručení přečinu, ale také odpovědnost na základě jiné právní teorie), též Předpokládalo se, je součástí balení. nebudu to snést.

Článek 18: Rozhodné právo a jurisdikce

Při výkladu této smlouvy bude rozhodným právem japonské právo.
V případě sporu týkajícího se této služby je výlučnou jurisdikcí soud příslušný v místě našeho ústředí.