Användarvillkor

Artikel 1: Detta avtal

Använd de produkter som säljs av Mr. Transcription (denna webbplats)
Bläddra bland alla kunder (nedan kallade "användare") och denna webbplats
Genom att använda denna webbplats anses alla kunder (nedan kallade "webbläsare") ha godkänt följande användarvillkor.
Dessutom kan vi ändra innehållet i detta avtal och varje riktlinje efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.
Användaren ska anses ha samtyckt till ändringen av detta avtal när han använder denna webbplats efter att detta avtal har ändrats och publicerats på denna webbplats.
Innehållet som publiceras på bloggen som "Vanliga frågor" och de bestämmelser som läggs till de specifika tjänsterna på denna webbplats ska ingå i detta avtal.

Artikel 2: Förbud mot överföring av rättigheter och skyldigheter

Vi garanterar inte noggrannheten för varje tjänst som tillhandahålls på denna webbplats (nedan kallad "varje tjänst") och innehållet i artikeln. Dessutom är företaget inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador orsakade av användningen av varje tjänst.
Vi inte innehåller skadliga ämnen såsom virus i all information, artiklar, bilder, etc. på denna webbplats, det finns ingen obehörig åtkomst från tredje part, och allt annat när det gäller säkerheten på denna webbplats. Vi kan inte garantera.

Artikel 3: Hantering av användar-ID och lösenord

Användaren ska hantera användar-ID och lösenord för denna tjänst på egen risk.
Användaren får inte överföra eller låna ut användar-ID och lösenord till tredje part under några omständigheter. Om kombinationen av användar-ID och lösenord matchar den registrerade informationen och du är inloggad anser vi att den används av användaren som har registrerat det användar-ID: t.

Artikel 4: Förbud mot omtryck av information etc.

All upphovsrätt till all data, artiklar, bilder etc. som utgör denna webbplats tillhör företaget och skaparna av bilderna etc. Upphovsrätten till texter, bilder, videor etc. som publiceras eller redigeras av användaren med hjälp av denna tjänst ska reserveras av användaren eller andra befintliga rättighetsinnehavare. Företaget ska dock kunna använda meningar, bilder, videoklipp etc. publicerade eller redigerade med hjälp av denna tjänst, och användaren ska inte utöva författarens moraliska rättigheter med avseende på denna användning.
Med undantag av vad som anges i huvudtexten i föregående stycke, tillhör alla upphovsrättar och andra immateriella rättigheter avseende denna tjänst och all information relaterad till den här tjänsten till oss eller rättighetsinnehavaren som har licensierat oss att använda den, och användaren har inte tillstånd. Du får inte kopiera, överföra, låna, översätta, modifiera, nytryck, offentligt sändnings (inklusive möjliggör överföring), överföra, distribuera, publicera, eller användning för företag.
Om information som publiceras på webbplatsen återges utan tillstånd i strid med föregående punkt, kommer bolaget vidta olika åtgärder (varningar, klagomål, skadestånds, förelägganden, rehabilitering) baserat på upphovsrättslagen mot de som kränker. Begäran om åtgärder etc.).

Artikel 5: Tilldelning av rättigheter

Alla program, programvara, tjänster, varumärken och handelsnamn som utgör denna webbplats, liksom de tjänster, produkter och relaterad teknik som tillhandahålls av företaget och de företag som företaget har en affärsallians med, är företagens rättigheter med som bolaget har affärsallians. etc., hör till rättighetsinnehavaren av programmet etc. eller informationsleverantören, etc., och användaren, etc. får inte utföra någon handling som strider mot rätten, etc.
Användare etc. får inte göra intrång i eller modifiera alla program, programvara etc. som utgör denna webbplats.
Om en tvist uppstår i strid med bestämmelserna i denna artikel ska användaren etc. lösa tvisten på egen bekostnad och sitt ansvar och ska i alla fall undanta företaget från ansvar.

Artikel 6: Ansvarsfriskrivning och ansvarsfriskrivning

Vi har i stort sett eller juridiska defekter i denna tjänst (säkerhet, tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet, effektivitet, lämplighet för ett visst ändamål, defekter säkerhets fel och buggar, åsidosättande av rättigheter, etc.) Inkluderar.) Vi garanterar inte heller uttryckligen eller implicit att det inte finns något sådant.
Vårt företag tar inget ansvar för skador som orsakats användaren på grund av denna tjänst. Men om avtalet mellan företaget och användaren om denna tjänst (inklusive detta avtal) är ett konsumentavtal som anges i konsumentavtalslagen, gäller inte denna ansvarsfriskrivning.
Även i det fall som föreskrivs i föregående stycke ska företaget lida skador orsakade av speciella omständigheter bland de skador som orsakats användaren på grund av försummelse eller olagliga handlingar på grund av företagets oaktsamhet (exklusive grov vårdslöshet) (företaget eller användaren). Vi tar inte något ansvar för att förutse eller förutse uppkomsten av skador. Dessutom ska ersättning för skador som orsakats användaren på grund av fallissemang eller olagliga handlingar på grund av vår försummelse (exklusive grov vårdslöshet) begränsas till den mängd användaravgift som mottagits från användaren i den månad då skadan inträffade.

Artikel 7: Kränkning av immateriella rättigheter

(1) Användaren är skyldig att själv bekräfta om bilder och annat innehåll som laddas upp på denna webbplats inte bryter mot tredje parts upphovsrätt.
Vi är inte skyldiga att göra det.

(2) När det gäller meningar som skapats av användare som använder den här webbplatsen
När en tredje part gör anspråk på skadestånd eller invändning på grund av intrång i upphovsrätt etc.
Användaren ska hantera det på egen risk och företaget är inte ansvarigt alls.

Artikel 8: Ändringar i tjänstens innehåll etc.

Vi kan begära ändringar av innehållet i denna tjänst utan att meddela användaren. Användaren kan inte avvisa vår begäran.

Artikel 9: Tillfällig avstängning av varje tjänst

I följande fall ska företaget tillfälligt avbryta tillhandahållandet av varje tjänst utan föregående meddelande. Företaget är inte ansvarigt för förlust eller skada som orsakas direkt eller indirekt av användaren eller en tredje part på grund av avstängning av varje tjänst, oavsett innehåll eller läge.
När vi utför vårt systemunderhåll, inspektion, reparation etc. för att hålla varje service i gott skick.
När varje tjänst inte kan tillhandahållas på grund av brand eller strömavbrott.
När varje tjänst inte kan tillhandahållas på grund av en naturkatastrof.
Dessutom, när det är nödvändigt att tillfälligt stoppa tillhandahållandet av varje tjänst av operativa eller tekniska skäl.
Företaget är inte ansvarigt för nackdelar eller skador som användaren eller en tredje part har lidit på grund av avbrott eller avbrott i tillhandahållandet av denna tjänst, oavsett orsak.

Artikel 10: Avslutad tjänst

Företaget ska kunna avsluta varje tjänst genom att meddela användaren minst 7 dagar i förväg.
När det gäller meddelandet om slutet på varje tjänst i föregående stycke ska företaget meddela användaren och tittaren genom att publicera på denna webbplats.
När det gäller förlust eller skada av användaren eller en tredje part orsakat direkt eller indirekt av upphörandet av varje tjänst i punkt 1, oavsett innehåll eller läget skall bolaget kontakta användaren eller tredje part. Vi är inte ansvariga för någon skadestånd.
Återbetalningsförfarandet och avbokningsförfarandet utförs dagligen från och med den dag då tjänsten inte längre är tillgänglig.

Artikel 11: Samtycke

(1) När du gör en beställning via den här webbplatsen bildar användare och tittare detta avtal och en del av detta avtal.
Det antas att du godkänner innehållet som beskrivs i "Specified Commercial Transactions Law Display", "Personal Information Protection Policy" och "Frequently Asked Questions".
(2) Om företaget överför verksamheten relaterad till denna webbplats till ett annat företag,
Status enligt användningsavtalet på grund av affärsöverföringen,
Rättigheter och skyldigheter baserade på detta avtal, användarregistreringsinformation och annan kundinformation kan överföras till företagsöverlåtaren.
Användaren godkänner i förväg detta avsnitt med avseende på sådan överföring. Affärsöverföringen som anges i detta avsnitt ska inte bara omfatta vanlig företagsöverföring utan även företagsfördelningar och alla andra fall där verksamheten överförs.

Artikel 12: Användarens handlingar

Vi tillhandahåller denna tjänst till användare via Internet. Alla enheter, kommunikationsmedel, programvara etc. för anslutning till Internet måste installeras och hanteras korrekt av användaren på egen risk och kostnad. Vi ansvarar inte för operationen.
Användaren håller med om att en separat kommunikationsavgift, etc. kommer att krävas för att använda eller bläddra tjänsten beroende på användarens Internetanslutningen miljö etc., och användaren skall bära hela avgiften kommunikation, etc. Jag kommer.
Användaren bekräftar i förväg att en del av den här tjänsten kanske inte visas eller används beroende på användarens Internet-anslutningsmiljö.

Artikel 13: Användningsavgift

Som vederlag för att använda denna tjänst ska användaren betala användaravgiften som bestäms separat av företaget och visas på denna webbplats enligt den metod som företaget anger.
Användaren ska betala användaravgiften till företaget före betalningsfristen.

Artikel 14: Ändringar av detta avtal

Företaget ska kunna ändra detta avtal när som helst utan att meddela användaren om det anser det nödvändigt. Om användaren använder varje tjänst efter revisionen anses det att han / hon har godkänt revisionen. Företaget är inte ansvarigt för skador som orsakats användare eller tredje part utan att bekräfta dessa användarvillkor, oavsett innehåll.

Artikel 15: Registrering

 1. Användaren får inte göra falska registreringar när han använder den här tjänsten, inte bara när han registrerar sig som medlem, utan måste registrera korrekt och riktig information.
 2. Registreringssökande får inte registrera sig som medlem om något av följande gäller. Dessutom får företaget inte godkänna medlemsregistreringen om företaget fastställer att sökandes medlemskapsregistrering faller under något av följande. Eventuella skador, förluster eller kostnader (direkta skador, indirekta skador, ansvars skador, speciella skadestånd, böter, följdskador, utebliven vinst, advokater) till medlemsregistrering sökande eller en tredje part på grund av vår ogillande av medlemskap registrering Även om kostnaderna är uppstått, men inte begränsad till dessa, kommer vi att ta allt ansvar (inte begränsat till avtalsansvar och skadeståndslagen, men baserat på någon annan juridisk teori, oavsett om det förutsågs eller inte). vi tar inte något ansvar).
 3. När medlemregistreringssökanden registrerar falska frågor under medlemsregistreringsförfarandet
 4. När sökanden för medlemsregistrering redan är medlem i denna tjänst vid tidpunkten för medlemsregistreringsförfarandet
 5. Om medlemsregistreringssökanden har fått åtgärder som tillfälligt upphävande av medlemskap, tvingat tillbakadragande eller begränsningar av användningen av denna tjänst från företaget tidigare
 6. Oberoende av uppsåt eller oaktsamhet för medlemsregistrering sökande, tvister med andra användare eller tredje part i det förflutna i samband med denna tjänst (inklusive alla problem såsom klagomål och reklamationer samt försök) Om
 7. När medlemregistreringssökanden faktiskt eller sannolikt kommer att utföra en handling som bryter mot detta avtal
 8. Sökande medlemmar registrering är gangsters, gangsters, de som inte har varit medlemmar i gangsters för mindre än fem år, associerade medlemmar av gangsters, företag med anknytning till gangsters, generalförsamling butiker etc. De som utövar ekonomiska fördelar genom att använda våld, makt, eller bedräglig metoder, eller de som är likvärdiga med dessa (nedan gemensamt kallade "anti-sociala krafter") eller faller under något av följande. om de befinns
 9. Att ha ett förhållande där antisociala krafter erkänns som kontrollerande ledning
 10. Att ha ett förhållande där antisociala krafter anses vara väsentligt involverade i ledningen
 11. Att ha ett förhållande som erkänns som orättvist genom att använda antisociala krafter, till exempel för att skaffa sig felaktiga vinster hos sig själv eller en tredje part eller i syfte att skada en tredje part.
 12. Att ha en relation som erkänns vara involverad i att tillhandahålla medel etc., eller att ge bekvämlighet för antisociala krafter
 13. Officerer eller personer som är väsentligt involverade i ledningen har ett socialt kritiserat förhållande till antisociala krafter
 14. Har sagt till företaget eller användarna att de eller deras dotterbolag är asociala krafter
 15. När medlemsregistreringssökanden faller under något av följande i andra tjänster än denna tjänst som tillhandahålls av vårt företag eller våra anslutna företag (nedan kallad "andra tjänster")
 16. Om du har varit föremål för åtgärder som tillfälligt upphävande av medlemskap, tvingat tillbakadragande eller begränsningar av användningen av andra tjänster tidigare
 17. Oberoende av avsiktlig eller försummelse av medlemsregistrering sökande, tvister med andra användare eller tredje part i samband med andra tjänster i det förflutna (inklusive alla problem såsom klagomål och reklamationer samt försök) Om
 18. Medlemmen registrering sökande faktiskt bryter mot villkoren i andra tjänster (inklusive användningsvillkor, olika specialavtal, kundinformation hanteringsregler (sekretesspolicy), olika guider användnings, försiktighet, hjälp, FAQ, etc.) när eller kan göras
 19. När det finns en risk att godkännande av medlemsregistrering hindrar våra affärs- eller tekniska frågor.
 20. Förutom de tidigare artiklarna, när vi bedömer att det inte är lämpligt
 21. Eventuella skador, förluster eller utgifter (inklusive direkta skador, indirekta skador, ansvarsskador, särskilda skador, skadestånd, följdskador, utebliven vinst, advokatkostnader, etc.) orsakade av medlemmens brott mot bestämmelserna i denna artikel. (Ej begränsat dessa) skall bolaget inte hållas ansvarig för något ansvar (inklusive inte bara kontrakt ansvar och skadestånds men också ansvar baserat på någon annan juridisk teori) oavsett om det förutsågs eller inte. Hmm.

Artikel 16: Sekretess

I detta avtal betyder "konfidentiell information" en skriftlig (inklusive elektromagnetisk metod; densamma gäller nedan i den här artikeln), muntligt eller inspelningsmedium från den andra parten av företaget eller en registrerad användare i samband med serviceanvändningsavtalet eller detta service. det innebär all information om den andra partens teknik, försäljning, affär, finans, organisation, och andra frågor lämnas eller avslöjas av, etc, eller erhållas. Något av följande punkter ska dock inte klassificeras som konfidentiell information.
Vad som redan var allmänt känt eller redan känt när det tillhandahölls eller avslöjades av den andra parten eller när det var känt.
Efter att ha tillhandahållits, avslöjats eller erhållits från den andra parten blev den allmänt känd genom publikationer eller andra skäl som inte kan hänföras till ens egen skuld.
Erhålls lagligt utan sekretessplikt från en tredje part som har befogenhet att tillhandahålla eller avslöja
Utvecklad självständigt utan konfidentiell information
Vad som skriftligen bekräftades av den andra parten att sekretess inte krävs

Företaget och registrerade användare ska endast använda konfidentiell information i syfte att använda den här tjänsten och ska inte tillhandahålla, avslöja eller läcka konfidentiell information från den andra parten till en tredje part utan den andra partens skriftliga medgivande. Trots bestämmelserna i föregående stycke kan företaget eller registrerade användare avslöja konfidentiell information baserat på order, förfrågningar eller begäranden från lag, domstolar eller myndigheter. Men om det finns en sådan beställning, begäran eller begäran måste den andra parten meddelas omedelbart. Sekretessskyldigheten i denna artikel ska gälla i ett år efter att tjänstekontraktsavtalet har upphört.

Artikel 17: Förbjudna handlingar

Användaren får inte utföra följande handlingar när han använder den här tjänsten.

 1. Handlingen att en person skapar flera gratis konton.
 2. Användning av övergivna e-postadresser.
 3. Handlingen att låna ut sitt eget konto till en tredje part, och det som motsvarar det.
 4. Kränkning av tredje parts upphovsrätt.
 5. Åtgärder som orsakar skada på oss eller en tredje part.
 6. Handlingar som strider mot vårt företags och tredje parts egendom, ära, integritet etc.
 7. Åtgärder för att utge sig för en tredje part
 8. Åtgärder som kan störa driften av denna webbplats.
 9. Obehörig åtkomst till servrar och andra datorer.
 10. Åtgärder för att förfalska information som kan användas i den här tjänsten eller tillhandahålla felaktig information
 11. Handlingar som bryter mot lagen.
 12. Andra handlingar som vi anser vara olämpliga.

Om användaren begår de förbjudna handlingar som anges i föregående stycke, han / hon skall vara ansvarig för alla skador för användaren eller en tredje part som har skadats av förbjudna handlingar, och har användaren avsiktligt eller av oaktsamhet gjort några misstag? Oavsett av detta är vi undantagna från detta ansvar. Bolaget omfattar alla skador, förluster eller kostnader (direkta skador, indirekta skador, ansvarsskador, särskilda skador, skadestånd, följdskador, utebliven vinst, advokatkostnader, etc.) som orsakas av förbjudna handlingar, men bara dessa. Vi gör inte ta något ansvar (inte begränsat till avtalsansvar och skadeståndsansvar, men också ansvar baserat på någon annan juridisk teori), oavsett om det förutsågs eller inte.
Skador, förluster eller kostnader (direkta skador, indirekta skador, ansvars skador, speciella skadestånd, böter, följdskador, utebliven vinst, advokatkostnader, etc. Vid lidande (inklusive, men inte begränsat till kostnader) (inklusive fall en tredje part eftersträvar ansvar för skador på Company), kommer användaren att kompensera och kompensera för dessa. Måste.
Om en handling som företaget anser omfattas av de förbjudna handlingarna som anges i punkt 1 i denna artikel utförs, eller om företaget anser det nödvändigt av någon annan anledning, ska företaget, oavsett om användaren var avsiktlig eller försumlig. åtgärder för att förhindra uppkomst och spridning av skador på grund av förbjudna handlingar och andra åtgärder som bolaget anser lämpligt utan förvarning (svara på förfrågningar om utlämnande av information om användare från personer som allegely kränker sina rättigheter av användare (inbegripet handlingar) kan tas . Genom att vidta sådana åtgärder kommer all skada, förlust eller kostnad (direkt skada, indirekt skada, villkorad skada, speciell skada, bestraffningsskada, följdskada, förlorad vinst, advokatsalar etc.) att uppstå för användaren eller en tredje part. inklusive men inte begränsat till, ansvar (inte begränsat till avtalsansvar och skadeståndslagen, men också ansvar baseras på någon annan juridisk teori), oavsett om det var planerade, ingår. jag kommer inte att bära den.

Artikel 18: Tillämplig lag och behörighet

Vid tolkningen av detta avtal ska japansk lag vara den styrande lagen.
I händelse av en tvist angående denna tjänst ska den domstol som har behörighet över vårt huvudkontors hem vara den exklusiva jurisdiktionen.