Điều khoản dịch vụ

Điều 1: Thỏa thuận này

Sử dụng các sản phẩm được bán bởi Mr. Transcription (trang web này)
Duyệt qua tất cả khách hàng (sau đây được gọi là "người dùng") và trang web này
Bằng cách sử dụng trang web này, tất cả khách hàng (sau đây gọi là "trình duyệt") được coi là đã đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây.
Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi nội dung của thỏa thuận này và từng hướng dẫn theo quyết định của chúng tôi khi cần thiết mà không cần thông báo trước.
Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với sự thay đổi của thỏa thuận này khi sử dụng trang web này sau khi thỏa thuận này đã được thay đổi và được đăng trên trang web này.
Các nội dung được đăng trên blog như "Câu hỏi thường gặp" và các điều khoản được thêm vào các dịch vụ cụ thể của trang web này sẽ là một phần của thỏa thuận này.

Điều 2: Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của từng dịch vụ được cung cấp trên trang web này (sau đây gọi là "từng dịch vụ") và nội dung của bài viết. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng từng dịch vụ của người dùng.
Chúng tôi không chứa bất kỳ chất có hại như virus trong tất cả các thông tin, bài viết, hình ảnh, vv trên trang web này, không truy cập trái phép từ bên thứ ba, và mọi vấn đề khác liên quan đến sự an toàn của trang web này. Chúng tôi không đảm bảo.

Điều 3: Quản lý ID người dùng và mật khẩu

Người dùng phải tự chịu rủi ro quản lý ID người dùng và mật khẩu của dịch vụ này.
Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cho mượn ID người dùng và mật khẩu cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu sự kết hợp của ID người dùng và mật khẩu khớp với thông tin đã đăng ký và bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ coi nó sẽ được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký ID người dùng đó.

Điều 4: Cấm in lại thông tin, v.v.

Tất cả bản quyền của tất cả dữ liệu, bài báo, hình ảnh, v.v. tạo nên trang web này thuộc về Công ty và người tạo ra hình ảnh, v.v. Bản quyền của văn bản, hình ảnh, video, v.v. được đăng tải hoặc chỉnh sửa bởi người dùng sử dụng dịch vụ này sẽ được bảo lưu bởi người dùng hoặc những người có quyền hiện có khác. Tuy nhiên, Công ty sẽ có thể sử dụng các câu, hình ảnh, video, v.v. được đăng hoặc chỉnh sửa bằng cách sử dụng dịch vụ này và người dùng sẽ không thực hiện các quyền nhân thân của tác giả đối với việc sử dụng này.
Trừ khi được cung cấp trong văn bản chính của đoạn trên, tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ này và tất cả thông tin liên quan đến dịch vụ này thuộc về Công ty hoặc chủ sở hữu quyền đã cấp phép sử dụng cho Công ty và người dùng không có sự cho phép. Bạn không thể sao chép, chuyển nhượng, cho mượn, dịch, sửa đổi, in lại, công khai truyền (bao gồm cả truyền cho phép), truyền, phân phối, xuất bản, hoặc sử dụng cho doanh nghiệp.
Nếu thông tin đăng tải trên trang này được in lại mà không được phép vi phạm các đoạn trước, Công ty sẽ có biện pháp (cảnh báo, khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại, huấn thị, phục hồi chức năng) dựa trên Luật Bản quyền chống lại người vi phạm yêu cầu cho các biện pháp, vv. .).

Điều 5: Phân bổ quyền

Tất cả các chương trình, phần mềm, dịch vụ, nhãn hiệu và tên thương mại tạo nên trang web này, cũng như các dịch vụ, sản phẩm và công nghệ liên quan được cung cấp bởi Công ty và các doanh nghiệp mà Công ty có liên minh kinh doanh, là quyền của các doanh nghiệp. mà Công ty có một liên minh kinh doanh. vv, mà thuộc về chủ sở hữu quyền của chương trình, vv hoặc các nhà cung cấp thông tin, vv, và người sử dụng, vv không phải thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền vv
Người dùng, v.v. không được vi phạm hoặc sửa đổi tất cả các chương trình, phần mềm, v.v. tạo nên trang web này.
Nếu phát sinh tranh chấp vi phạm các quy định của Điều này, người dùng, v.v. sẽ giải quyết tranh chấp bằng chi phí và trách nhiệm của mình, và sẽ miễn trách nhiệm cho Công ty trong mọi trường hợp.

Điều 6: Khước từ Bảo hành và Khước từ

Chúng tôi có các khuyết tật hầu như hay pháp lý trong dịch vụ này (an toàn, độ tin cậy, tính chính xác, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp cho một mục đích cụ thể, khiếm khuyết an ninh, sai sót và lỗi, hành vi xâm phạm quyền, vv Bao gồm.) Chúng tôi không bảo lãnh, hoặc rõ ràng hoặc ngầm hiểu rằng không có điều đó.
Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người sử dụng do dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu hợp đồng giữa Công ty và người dùng liên quan đến dịch vụ này (bao gồm cả thỏa thuận này) là hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật Hợp đồng Tiêu dùng, thì tuyên bố từ chối trách nhiệm này không áp dụng.
Ngay cả trong trường hợp được nêu trong điều khoản của khoản trên, Công ty sẽ phải chịu những thiệt hại do các trường hợp đặc biệt gây ra trong số những thiệt hại gây ra cho người dùng do hành vi mặc nhiên hoặc bất hợp pháp do sơ suất của Công ty (không bao gồm sơ suất nghiêm trọng) (Công ty hoặc người dùng). Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm cho biết trước hoặc thấy trước khi xảy ra thiệt hại. Ngoài ra, việc bồi thường cho những thiệt hại gây ra cho người dùng do lỗi mặc định hoặc hành vi bất hợp pháp do sơ suất của chúng tôi (không bao gồm sơ suất nghiêm trọng) sẽ được giới hạn trong số phí sử dụng nhận được từ người dùng trong tháng xảy ra thiệt hại.

Điều 7: Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(1) Người dùng có nghĩa vụ tự xác nhận xem hình ảnh và các nội dung khác được tải lên trên trang web này có vi phạm bản quyền của bên thứ ba hay không.
Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

(2) Về các câu do người dùng sử dụng trang web này tạo ra
Khi bên thứ ba yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc phản đối với lý do vi phạm bản quyền, v.v.
Người dùng sẽ tự chịu rủi ro khi xử lý và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào.

Điều 8: Thay đổi nội dung dịch vụ, v.v.

Chúng tôi có thể yêu cầu thay đổi nội dung của dịch vụ này mà không cần thông báo cho người dùng. Người dùng sẽ không thể từ chối yêu cầu của chúng tôi.

Điều 9: Tạm ngừng mỗi dịch vụ

Trong các trường hợp sau, Công ty có thể tạm ngừng cung cấp từng dịch vụ mà không cần thông báo trước. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do người dùng hoặc bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra do việc tạm dừng mỗi dịch vụ, bất kể nội dung hoặc phương thức.
Khi thực hiện bảo trì, kiểm tra, sửa chữa hệ thống, v.v. của chúng tôi để giữ cho từng dịch vụ hoạt động tốt.
Khi không thể cung cấp từng dịch vụ do hỏa hoạn hoặc mất điện.
Khi không thể cung cấp từng dịch vụ do thiên tai.
Ngoài ra, khi cần thiết phải tạm dừng cung cấp từng dịch vụ vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ này, bất kể lý do là gì.

Điều 10: Chấm dứt dịch vụ

Công ty có thể chấm dứt mỗi dịch vụ bằng cách thông báo cho người dùng trước ít nhất 7 ngày.
Về thông báo kết thúc mỗi dịch vụ ở đoạn trên, Công ty sẽ thông báo cho người dùng và người xem bằng cách đăng trên trang web này.
Về tổn thất hoặc thiệt hại của người dùng hoặc bên thứ ba gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi việc chấm dứt của mỗi dịch vụ tại khoản 1, không phụ thuộc vào nội dung hoặc chế độ, Công ty sẽ liên hệ với người dùng hoặc bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại.
Thủ tục hoàn tiền và thủ tục hủy sẽ được thực hiện hàng ngày bắt đầu từ ngày dịch vụ không còn hoạt động.

Điều 11: Sự đồng ý

(1) Khi đặt hàng qua trang web này, người dùng và người xem hình thành thỏa thuận này và một phần của thỏa thuận này.
Giả định rằng bạn đồng ý với các nội dung được mô tả trong "Hiển thị luật giao dịch thương mại cụ thể", "Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" và "Câu hỏi thường gặp".
(2) Nếu Công ty chuyển giao hoạt động kinh doanh liên quan đến trang web này cho một công ty khác,
Tình trạng theo hợp đồng sử dụng do chuyển kinh doanh,
Các quyền và nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này, thông tin đăng ký của người dùng và các thông tin khác của khách hàng có thể được chuyển cho bên nhận chuyển giao doanh nghiệp.
Người dùng đồng ý trước trong phần này về việc chuyển giao như vậy. Việc chuyển giao doanh nghiệp được quy định trong phần này không chỉ bao gồm chuyển giao doanh nghiệp thông thường mà còn bao gồm cả việc chia tách công ty và tất cả các trường hợp chuyển giao doanh nghiệp khác.

Điều 12: Hành động của người dùng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho người dùng thông qua Internet. Tất cả các thiết bị, phương tiện liên lạc, phần mềm, v.v. để kết nối Internet phải được cài đặt và vận hành đúng cách do người dùng tự chịu rủi ro và chi phí. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động.
Người sử dụng đồng ý rằng một khoản phí giao tiếp riêng biệt, vv sẽ được yêu cầu để sử dụng hoặc duyệt dịch vụ này tùy thuộc vào môi trường kết nối Internet của người dùng, vv, và người sử dụng phải chịu tất cả các chi phí truyền thông, vv tăng.
Người dùng xác nhận trước rằng một phần của dịch vụ này có thể không được xem hoặc sử dụng tùy thuộc vào môi trường kết nối Internet của người dùng.

Điều 13: Phí sử dụng

Để xem xét việc sử dụng dịch vụ này, người dùng phải trả phí sử dụng do Công ty xác định riêng và được hiển thị trên trang web này theo phương thức do Công ty quy định.
Người dùng phải trả phí sử dụng cho Công ty trước thời hạn thanh toán.

Điều 14: Những thay đổi đối với thỏa thuận này

Công ty có thể thay đổi thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng nếu thấy cần thiết. Nếu người dùng sử dụng mỗi dịch vụ sau khi sửa đổi, được coi là họ đã đồng ý với bản sửa đổi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba mà không xác nhận Điều khoản sử dụng này, bất kể nội dung.

Điều 15: Đăng ký

 1. Người sử dụng không được đăng ký sai sự thật khi sử dụng dịch vụ này, không chỉ khi đăng ký thành viên mà phải đăng ký thông tin chính xác và đúng sự thật.
 2. Người đăng ký thành viên không được đăng ký làm thành viên nếu áp dụng bất kỳ điều nào sau đây. Ngoài ra, Công ty có thể không chấp thuận đăng ký thành viên nếu Công ty xác định rằng người nộp đơn đăng ký thành viên thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây. Bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí (thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trừng phạt, bồi thường thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, luật sư) cho người nộp đơn đăng ký thành viên hoặc bên thứ ba do không chấp thuận của chúng tôi đăng ký thành viên Ngay cả khi chi phí phát sinh, nhưng không giới hạn này, chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm (không giới hạn trách nhiệm pháp lý hợp đồng và trách nhiệm sai lầm cá nhân, nhưng dựa trên bất kỳ lý thuyết pháp lý khác, bất kể đó là trưc mt hay không). chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm).
 3. Khi người đăng ký thành viên đăng ký những vấn đề sai lệch trong thủ tục đăng ký thành viên
 4. Khi người đăng ký thành viên đã là thành viên của dịch vụ này tại thời điểm làm thủ tục đăng ký thành viên
 5. Nếu người đăng ký thành viên đã nhận được các biện pháp như đình chỉ tư cách thành viên, buộc rút khỏi hoặc hạn chế sử dụng dịch vụ này từ Công ty trong quá khứ
 6. Không phụ thuộc vào ý định hoặc do sơ suất của người nộp đơn đăng ký thành viên, tranh chấp với những người dùng khác hoặc các bên thứ ba trong quá khứ liên quan đến dịch vụ này (bao gồm tất cả những rắc rối như khiếu nại, yêu cầu cũng như thử nghiệm) Nếu
 7. Khi người đăng ký thành viên thực sự hoặc có khả năng thực hiện một hành vi vi phạm thỏa thuận này
 8. Yêu cầu đăng ký thành viên là bọn côn đồ, xã hội đen, những người đã không được các thành viên của băng đảng ít hơn năm năm, thành viên liên kết của xã hội đen, các công ty liên quan đến băng đảng, cửa hàng lắp ráp nói chung, vv Những người theo đuổi lợi ích kinh tế sử dụng bạo lực, quyền lực, hoặc gian lận phương pháp, hoặc những người tương đương với những (sau đây gọi chung là "lực lượng chống đối xã hội"), hoặc mùa thu dưới bất kỳ những điều sau đây. nếu tìm thấy
 9. Có mối quan hệ trong đó các lực lượng chống đối xã hội được công nhận là quản lý kiểm soát
 10. Có mối quan hệ trong đó các lực lượng chống đối xã hội được coi là có liên quan đáng kể đến việc quản lý
 11. Có một mối quan hệ được coi là sử dụng các thế lực chống đối xã hội một cách không công bằng, chẳng hạn như vì mục đích thu lợi bất chính của bản thân hoặc bên thứ ba hoặc với mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba.
 12. Có mối quan hệ được công nhận là có liên quan đến việc cung cấp tiền, v.v. hoặc tạo sự thuận tiện cho các lực lượng chống đối xã hội
 13. Cán bộ hoặc những người thực chất tham gia quản lý có mối quan hệ bị xã hội chỉ trích với các lực lượng chống đối xã hội
 14. Đã tuyên bố với Công ty hoặc người dùng rằng họ hoặc các chi nhánh của họ là lực lượng chống đối xã hội
 15. Khi người đăng ký thành viên thuộc bất kỳ điều nào sau đây trong các dịch vụ ngoài dịch vụ này do công ty chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là "dịch vụ khác")
 16. Nếu bạn đã từng bị áp dụng các biện pháp như đình chỉ tư cách thành viên, buộc phải rút tiền hoặc hạn chế sử dụng các dịch vụ khác trong quá khứ
 17. Không phụ thuộc vào ý hoặc do sơ suất của người nộp đơn đăng ký thành viên, tranh chấp với những người dùng khác hoặc các bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ khác trong quá khứ (bao gồm tất cả những rắc rối như khiếu nại, yêu cầu cũng như thử nghiệm) Nếu
 18. Người nộp đơn đăng ký thành viên thực sự vi phạm các điều khoản của các dịch vụ khác (bao gồm cả điều khoản sử dụng, hợp đồng đặc biệt khác nhau, các quy tắc xử lý thông tin khách hàng (chính sách bảo mật), hướng dẫn sử dụng khác nhau, biện pháp phòng ngừa để sử dụng, giúp đỡ, FAQ, vv) Khi hoặc có thể được thực hiện
 19. Khi có rủi ro việc chấp thuận đăng ký thành viên sẽ cản trở hoạt động kinh doanh hoặc các vấn đề kỹ thuật của chúng tôi.
 20. Ngoài những mục trước, khi chúng tôi đánh giá là không phù hợp
 21. Bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí (bao gồm cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trừng phạt, bồi thường thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, phí luật sư, vv) do vi phạm của thành viên quy định tại Điều này. (Không giới hạn những), Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý (bao gồm không chỉ trách nhiệm hợp đồng và trách nhiệm sai lầm cá nhân mà còn trách nhiệm dựa trên bất kỳ lý thuyết pháp lý khác) bất kể đó là trưc mt hay không. Hmm.

Điều 16: Bảo mật

Trong thỏa thuận này, "thông tin bí mật" có nghĩa là một văn bản (bao gồm cả phương pháp điện từ; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây trong điều này), phương tiện truyền miệng hoặc ghi âm từ bên kia của Công ty hoặc người dùng đã đăng ký liên quan đến hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc điều này dịch vụ. Nó có nghĩa là tất cả các thông tin về công nghệ của bên kia, bán hàng, kinh doanh, tài chính, tổ chức, và các vấn đề khác được cung cấp hoặc tiết lộ bởi, vv, hoặc thu được. Tuy nhiên, bất kỳ mục nào sau đây sẽ không được phân loại là thông tin bí mật.
Những gì đã được công khai hoặc đã biết khi được cung cấp hoặc tiết lộ bởi bên kia hoặc khi nó được biết
Sau khi được cung cấp, tiết lộ hoặc có được từ bên kia, nó được biết đến một cách công khai thông qua các ấn phẩm hoặc các lý do khác mà không thể do lỗi của chính mình.
Có được một cách hợp pháp mà không có nghĩa vụ bảo mật từ bên thứ ba, người có quyền cung cấp hoặc tiết lộ
Được phát triển độc lập mà không có thông tin bí mật
Điều đã được bên kia xác nhận bằng văn bản rằng không yêu cầu bảo mật

Công ty và người dùng đã đăng ký sẽ chỉ sử dụng thông tin bí mật cho mục đích sử dụng dịch vụ này và không được cung cấp, tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin bí mật của bên kia cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia. Bất chấp các quy định của đoạn trên, Công ty hoặc người dùng đã đăng ký có thể tiết lộ thông tin bí mật dựa trên các lệnh, yêu cầu hoặc yêu cầu của luật pháp, tòa án hoặc cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, nếu có đơn đặt hàng, yêu cầu hoặc yêu cầu như vậy, bên kia phải được thông báo kịp thời. Nghĩa vụ bảo mật của điều này sẽ tồn tại trong vòng một năm sau khi chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ.

Điều 17: Các hành vi bị nghiêm cấm

Người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng dịch vụ này.

 1. Hành động của một người tạo nhiều tài khoản miễn phí.
 2. Sử dụng các địa chỉ email bị bỏ rơi.
 3. Hành động cho bên thứ ba mượn tài khoản của chính mình và hành động tương đương với tài khoản đó.
 4. Vi phạm bản quyền của bên thứ ba.
 5. Các hành vi gây thiệt hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba.
 6. Các hành vi xâm phạm tài sản, danh dự, quyền riêng tư, v.v. của công ty chúng tôi và các bên thứ ba
 7. Hành vi mạo danh bên thứ ba
 8. Các hành vi có thể gây trở ngại cho hoạt động của trang web này.
 9. Truy cập trái phép vào máy chủ và các máy tính khác.
 10. Hành vi làm sai lệch thông tin có thể được sử dụng trong dịch vụ này hoặc cung cấp thông tin không chính xác
 11. Các hành vi vi phạm pháp luật.
 12. Các hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Nếu người dùng cam kết các hành vi bị cấm được liệt kê trong đoạn trước, anh / cô ấy phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba đã bị hư hại bởi các hành vi bị cấm, và có người sử dụng được cố ý hoặc vô ý? Bất kể này , chúng tôi được miễn trách nhiệm này. Công ty bao gồm bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí (thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trừng phạt, bồi thường thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, phí luật sư, vv) do các hành vi bị cấm, nhưng chỉ này. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào (không giới hạn ở trách nhiệm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm pháp lý dựa trên bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác), bất kể điều đó có được thấy trước hay không.
Thiệt hại, mất mát hoặc chi phí (thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trừng phạt, bồi thường thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, phí luật sư, vv Trong trường hợp của đau khổ (bao gồm nhưng không giới hạn vào chi phí) (bao gồm cả trường hợp một phần ba theo đuổi bên trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty), người dùng sẽ bù và bồi thường cho các. phải.
Nếu một hành động mà Công ty cho là thuộc các hành vi bị cấm nêu tại Đoạn 1 của Điều này được thực hiện, hoặc nếu Công ty cho là cần thiết vì bất kỳ lý do nào khác, Công ty sẽ, bất kể người dùng cố ý hay sơ suất. các biện pháp để ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của thiệt hại do hành vi bị cấm và các biện pháp khác mà Công ty xét thấy thích hợp mà không thông báo trước (Respond to yêu cầu tiết lộ thông tin về người dùng từ những người allegely vi phạm quyền của họ bằng cách sử dụng (Bao gồm hoạt động) có thể được thực hiện . Bằng cách thực hiện các biện pháp đó, bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào (thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại trừng phạt, thiệt hại do hậu quả, lợi nhuận bị mất, phí luật sư, v.v.) sẽ phải chịu cho người dùng hoặc bên thứ ba. bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trách nhiệm pháp lý (không giới hạn trách nhiệm pháp lý hợp đồng và trách nhiệm sai lầm cá nhân, mà còn trách nhiệm dựa trên bất kỳ lý thuyết pháp lý khác), có hoặc không nó có thể đoán trước, được bao gồm. tôi sẽ không chịu đựng được.

Điều 18: Luật điều chỉnh và quyền tài phán

Khi giải thích thỏa thuận này, luật Nhật Bản sẽ là luật điều chỉnh.
Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến dịch vụ này, tòa án có quyền tài phán đối với địa điểm đặt trụ sở chính của chúng tôi sẽ là cơ quan tài phán duy nhất.